top of page

Alegemne voorwaarden & Klantinformatie

Twents Instituut voor Vreemde Talen: Twents Instituut voor Vreemde Talen, gevestigd te Tubbergen, 7651 AG, van der Veenstraat 6, onder KvK nr. 80457673.

Algemene voorwaarden

 1. Twents Instituut voor Vreemde Talen: Twents Instituut voor Vreemde Talen, Twents Instituut.

 2. Klant, consument, deelnemer: degene met wie Twents Instituut voor Vreemde Talen een overeenkomst is aangegaan, een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 3. Partijen: Twents Instituut voor Vreemde Talen en klant samen.

 4. Cursus: De door Twents Instituut voor Vreemde Talen verzorgde taalcursus.

 5. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening tussen Twents Instituut voor Vreemde Talen en de klant.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een Overeenkomst met Twents Instituut voor Vreemde Talen gaat in door middel van inschrijving voor een Cursus (per-mail, Messenger of via het digitale inschrijfformulier).

 2. De Cursist dient eerst het bedrag volledig te hebben voldaan voordat hij definitief van een plaats / afspraak verzekerd is.

 3. Inschrijving kan niet overgedragen worden aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Twents Instituut voor Vreemde Talen.

 

Prijzen

 1. Alle prijzen die Twents Instituut voor Vreemde Talen hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen op die Twents Instituut voor Vreemde Talen hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Twents Instituut voor Vreemde Talen te allen tijde wijzigen.

 3. Twents Instituut voor Vreemde Talen heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

 4. Factuur dient betaald te worden voor het aanvang de cursus, tenzij het anders is overeengekomen.

​Coronabeleid

 1. Twents Instituut dient geïnformeerd te worden indien de klant coronaklachten vertoont.

 2. De klant mag niet naar de les als hij coronaverschijnselen vertoont.

 3. Deelnemer dient altijd een mondkapje bij zich te hebben.

 4. Mocht de klant ziek door corona worden, mag hij online aan de les meedoen.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Wanneer de klant in verzuim is, liquidatie, faillissement, beslag of surseance, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Twents Instituut voor Vreemde Talen.

 2. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Twents Instituut voor Vreemde Talen zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 3. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Twents Instituut voor Vreemde Talen , dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Twents Instituut voor Vreemde Talen te betalen.

 

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst voor de cursus zijn aangegaan, bevat deze voor Twents Instituut voor Vreemde Talen geen resultaatsverplichtingen.

 2. Bevestiging van deelname mogelijk bij min 85% aanwezigheid.

 

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Twents Instituut voor Vreemde Talen voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Twents Instituut voor Vreemde Talen tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

 3. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Twents Instituut voor Vreemde Talen tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 4. Twents Instituut voor Vreemde Talen is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten, die zijn ontstaan bij de klant, door de adreswijziging van Twents Instituut voor Vreemde Talen.

 5. Er zijn geen lessen tijdens vakantieperiodes en feestdagen in Nederland.

 

Opzeggen en annuleren

 1. Annuleren na inschrijving is mogelijk of tussentijdse beëindiging, echter zonder restitutie van bedrag. 

 2. Opzegtermijn van 3 maanden.

 3. Cursusdag wisselen door de klant is niet mogelijk.

 4. Klant dient aanwezig te zijn. Mocht de klant afwezig zijn, vervalt de les. Het is niet mogelijk, om een gemiste les in een andere termijn in te halen.

 5. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde cursus naar het oordeel van Twents Instituut voor Vreemde Talen onvoldoende is, is Twents Instituut voor Vreemde Talen gerechtigd voorafgaand aan de aanvang van de betreffende cursus deze (geheel of gedeeltelijk) te annuleren.

 6. In geval dat Twents Instituut voor Vreemde Talen de cursus annuleert, zal Twents Instituut voor Vreemde Talen het reeds door de klant betaalde bedrag voor de geannuleerde cursus restitueren, maar is Twents Instituut voor Vreemde Talen niet gehouden tot vergoeding van eventuele schade of kosten in verband met die annulering.

 7. Twents Instituut voor Vreemde Talen behoudt zich het recht voor om cursussen, lessen, dagen en tijden tussentijds te wijzigen.

 

Cursusmaterialen

 1. Cursusmateriaal worden alleen gedurende de lessen uitgedeeld.

 2. Van het door Twents Instituut voor Vreemde Talen ontwikkelde lesmateriaal blijven alle rechten aan Twents Instituut voor Vreemde Talen voorbehouden.

 3. U bent aan Twents Instituut voor Vreemde Talen per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 1.000 per overtreding, onverlet het recht van Twents Instituut voor Vreemde Talen om volledige schadevergoeding te vorderen.

 4. Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 7 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

Online onderwijs (volledige lockdown i.v.m. COVID-19 en dergelijke)

 1. De lessen gaan ook tijdens de lockdown door maar online via videogesprek.

 

Geheimhouding

 1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Twents Instituut voor Vreemde Talen ontvangt geheim en andere vertrouwelijke informatie betreffende Twents Instituut voor Vreemde Talen.

 2. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie: die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden.

 

Klachten

 1. Beantwoordt een verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Twents Instituut voor Vreemde Talen daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 2 weken na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

 2. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 

Aansprakelijkheid

 1. Indien Twents Instituut voor Vreemde Talen aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 2. Twents Instituut voor Vreemde Talen is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Twents Instituut voor Vreemde Talen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

 2. Twents Instituut voor Vreemde Talen heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt.

 

Overmacht

 1. Tot de overmacht situaties worden gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, pandemieën, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

 2. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Twents Instituut voor Vreemde Talen 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Twents Instituut voor Vreemde Talen er weer aan kan voldoen.

 3. Twents Instituut voor Vreemde Talen is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Twents Instituut voor Vreemde Talen is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Twents Instituut voor Vreemde Talen zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Twents Instituut voor Vreemde Talen bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Twents Instituut voor Vreemde Talen is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Algemene voorwaarden opgesteld op 18 februari 2021.

bottom of page